what to say

در جلسه خواستگاری چه بگوییم و چه بپرسیم


در جلسه خواستگاری چه بگوییم و چه بپرسیم

موضوعات قابل طرح در گفت و گوى جلسه خواستگاری، مختلف است؛ زیرا افراد عقیده‏ ها، آرمان ‏ها،