6 اشتباه رایج در آرایش چشم

از این 6 اشتباه در آرایش ابرو پرهیز کنید!

از این 6 اشتباه در آرایش ابرو پرهیز کنید!

از این 6 اشتباه در آرایش ابرو پرهیز کنید!

6 Makeup avoid this mistake!6 اشتباه رایج در آرایش چشم

http://up.litemode.ir/up/fashionlite/Video/wrw/L/PIC90/ar4_1723.jpg

این آرایش از مد افتاده و زننده به نظر می‌رسد.