ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ

استفاده از داروهای مجاز در دوران بارداری

استفاده از داروهای مجاز در دوران بارداری

استفاده از داروهای مجاز در دوران بارداری

Authorized the use of drugs during pregnancy