یکجا نشستن

آیا یکجا نشستن مرگ آور است؟

آیا یکجا نشستن مرگ آور است؟

آیا یکجا نشستن مرگ آور است؟

Is lethal sit together?