گران ترین سبیل در دنیا

درازترین و گران ترین سبیل در دنیا

درازترین و گران ترین سبیل در دنیا

درازترین و گران ترین سبیل در دنیا

Mustache longest and most expensive in the world