گذاشتن پروتز

برجسته كردن گونه به روش جراحی پلاستیک یا تزریق ژل