کیفیت لباس کارخانه

آیا لباس‌های دستباف کیفیت بهتری نسبت به لباس‌های کارخانه‌ای دارند؟