کوفته کرمانشاهی

غذای کوفته کرمانشاهی (هلو کباب)

هلو كباب,کوفته کرمانشاهی

غذای  کوفته کرمانشاهی (هلو کباب)

Meatball Recipe from Kermanshah peach kebab