کمبود روی

کمبود روی باعث ریزش مو میشود

کمبود روی باعث ریزش مو میشود

کمبود روی باعث ریزش مو میشود

Zinc deficiency can cause hair loss