کفش قدیمی

آموزش مدل دار کردن کفش و بوت ساده قدیمی

تزیین کفش پاشنه دار,آموزش مدل دار کردن کفش و بوت ساده قدیمی

تزیین کفش پاشنه دار,آموزش مدل دار کردن بوت ساده

Model training with a plain old shoes and bootsمدل دار کردن کفش های قدیمی و غیر قابل استفاده

مدل دار کردن کفش

مدل دار کردن کفش های قدیمی و غیر قابل استفاده

Model of the old shoes and unusable