کاهش رطوبت

تغییر فصل و پوست

تغییر فصل و پوست

تغییر فصل و پوست

Season and Skinپوست بهاری در باد خزانی

تغییر فصل همیشه با عوامل طبیعی همراه است و ا زجمله آن ها تغییر دما و رطوبت هواست که باعث می شود .