کارشناسی ادبیات نمایشی

عکسهای پدرام کریمی مجری تلویزیون به همراه همسرش