چگونه کودکی مودب تربیت کنیم

برای مودب بودن به چه چیزهایی توجه کنیم؟

برای مودب بودن به چه چیزهایی توجه کنیم؟

برای مودب بودن به چه چیزهایی توجه کنیم؟

What we consider to be polite?