چگونه قهرکرده ها را آشتی بدهیم؟

چطور دو نفر رو با هم آشتی دهیم؟

چطور دو نفر رو با هم آشتی دهیم؟

چطور دو نفر رو با هم آشتی دهیم؟

How do we reconcile the two?