چه لباسی بپوشم؟

چکمه های مناسب فصل زمستان کدام است؟

چکمه های مناسب فصل زمستان کدام است؟

چکمه های مناسب فصل زمستان کدام است؟

What is the proper winter boots?