چه رنگ لباسی مناسب شما است؟

چه رنگی بپوشم؟

چه رنگی بپوشم؟

چه رنگی بپوشم؟

What color to wear?