چه رنگی

از کجا بدانیم چه رنگی بیشتر به به مامی آید؟

از کجا بدانیم چه رنگی بیشتر به به مامیآید؟

از کجا بدانیم چه رنگی بیشتر به به مامی آید؟

Where most of us know what the color is