چند توصيه مفيد در رابطه با كاهش قند

قند و شکر استفاده نکنید و جایگزین مناسب

قند و شکر استفاده نکنید و جایگزین مناسب

قند و شکر استفاده نکنید و جایگزین مناسب

Do not use sugar and alternative