چقدر خواب نیاز داریم؟

هر روز چند ساعت باید بخوابیم؟

هر روز چند ساعت باید بخوابیم؟

هر روز چند ساعت باید بخوابیم؟

Every day a few hours sleep?