چطور از عصبانيت جلوگيري كنيم؟

چطور خشم خود را کنترل کنیم؟