چشمان زیاده از حد دودی شده

آرایش بد باعث دوری مردان از شما میشود!

با آرایش اشتباه، مردها را از خود دور نکنید

آرایش بد باعث دوری مردان از شما میشود!

You have caused men to shun bad makeup