چرا مو دچار ریزش میشود

ترفند آرایشی: آیا بلندی مو موجب ریزش آن می‌شود؟