چرا تیغ های یك لبه بهتر هستند

بهداشت زیر بغل + نکات ویژه

بهداشت زیر بغل + نکات ویژه

همانگونه که از نامش پیداست، این زوائد قسمت های کوچکی از پوست اضافی