چرا باید نه بگوییم؟

چه وقت هایی باید نه بگوئیم؟!

چه وقت هایی باید نه بگوئیم؟!

چه وقت هایی باید نه بگوئیم؟!

What time should not say?