چرا آمار طلاق افزایش یافته است؟

چرا ازدواج عاشقانه به طلاق تبدیل می شود؟

چرا ازدواج عاشقانه به طلاق تبدیل می شود؟

چرا ازدواج عاشقانه به طلاق تبدیل می شود؟

Why is the divorce becomes a love marriage?