چای ترش

نحوه دم دادن دمنوش چای مکی یا چای ترش

نحوه دم دادن  دمنوش چای مکی یا چای ترش

نحوه دم دادن  دمنوش چای مکی یا چای ترش

How to brew the tea, herbal tea or tea break sour