پوست هاي تيره

رنگ موی مناسب پوست های تیره و سبزه

رنگ موی مناسب پوست های تیره و سبزه

رنگ موی مناسب پوست های تیره و سبزه

Proper skin and dark hair brunette