پرسش و پاسخ درباره ازدواج

وقتی همسرم دروغ میگوید چکار کنم؟

وقتی همسرم دروغ می گوید چکار کنم؟

وقتی همسرم دروغ می گوید چکار کنم؟

When my wife was lying I do?