ویشکا آسایش

 

گریم ویشکا آسایش در پشت صحنه مى سى سى پى نشسته ميميرد

گریم ویشکا آسایش در پشت صحنه مى سى سى پى نشسته ميميرد

گریم ویشکا آسایش در پشت صحنه مى سى سى پى نشسته ميميرد

Makeup Vishka the comfort of sitting behind the Mississippi diesویشکا آسایش قطام تلویزیون ایران

ویشکا آسایش قطام تلویزیون ایران

ویشکا آسایش قطام تلویزیون ایران

Vishka comfort Iranian television Qtam