ویستا

آباژور نماسنگی


آباژورها از آن دسته وسایلی هستند كه می توان به راحتی و با هزینه اندك
آشپزخانه مطلوب کدبانو باید چگونه باشد.

در این شرایط نخست فضای موجود را بررسی كرده، سپس نیازهای مورد نظرتانآباژورها، خورشیدهای کوچک خانه!

آباژورها یکی از زیباترین و در عین حال تاثیرگذارترین عناصر دکوربندی در هر.