وضع مالی ثریا حکمت

یکی به داد هنرمندان به ویژه ثریا حکمت برسد

ثریا حکمت بازیگر ایرانی در گوشه خیابان زندگی میکند + عکس

یکی به داد هنرمندان به ویژه ثریا حکمت برسد

One particular artist Soraya wisdom that comes