ورم دو طرفه ساق و پا

چرا انگشتان دست ورم میکند؟

چرا انگشتان دست ورم میکند؟

چرا انگشتان دست ورم میکند؟

Why is swollen fingers?