وراثت و ترک پا

ترک کف پا و مبارزه با آن


یکی از مشکلاتی که در ناحیه پا رخ می دهد و بر زیبایی آن تاثیر می گذارد، ترک پا و به خصوص