وارد آمدن هر گونه فشار

تراشیدن موی سر نوزاد

تراشیدن موی سر نوزاد,موی سر نوزاد

تراشیدن موی سر نوزاد

Shaving head