هیسترکتومی

عمل هیسترکتومی یا برداشتن رحم چیست؟

عمل هیسترکتومی یا برداشتن رحم چیست؟

عمل هیسترکتومی یا برداشتن رحم چیست؟

What is a hysterectomy or hysterectomy?