هیات منصفه

افراد قدرت طلب چه نوع آدم هایی هستند؟

افراد قدرت طلب چه شخصیتی دارند؟

افراد قدرت طلب چه نوع آدم هایی هستند؟

What kind of power-hungry people are those people?