هنرمند معروف

گفتگویی شخصی با المیرا دختر اکبر عبدی

گفتگویی کوتاه با المیرا دختر اکبر عبدی

گفتگویی شخصی با المیرا دختر اکبر عبدی

Personal interview with Elmira girl, Akbar Abdi