هشدار درباره چاق شدن کودکان

پرخوری ممنوع حتی شما دوست عزیز

پرخوری ممنوع حتی شما دوست عزیز

پرخوری ممنوع حتی شما دوست عزیز

Overeating is not even your friend