هر هفته چند كیلو باید لاغر كنم؟

کم کردن وزن در مدت یک هفته

کم کردن وزن در مدت یک هفته کامل

کم کردن وزن در مدت یک هفته کامل

Lose weight in a week