هر لباسی چه معنایی دارد؟

هر لباسی چه معنایی دارد؟

هر لباسی چه معنایی دارد؟

هر لباسی چه معنایی دارد؟

What is the dress?