هر روز به چند ساعت خواب نیاز داریم ؟

هر روز چند ساعت باید بخوابیم؟

هر روز چند ساعت باید بخوابیم؟

هر روز چند ساعت باید بخوابیم؟

Every day a few hours sleep?