نگاهي به زندگي معلولين

نحوه رفتار با افراد معلول و ناتوان

نحوه رفتار با افراد معلول و ناتوان

نحوه رفتار با افراد معلول و ناتوان

Treatment of persons with disabilities