نکات مثبت

در ابتدای زندگی مشترک این اشتباهات را مرتکب نشوید!

زوج های جوان موظب باشید در ابتدای زندگی مشترک این اشتباهات را مرتکب نشوید!

در ابتدای زندگی مشترک این اشتباهات را مرتکب نشوید!

At the beginning of cohabitation not make these mistakes