نوعي الكترود بسيار كوچك

آرايش كلئوپاترا براي چشمها مفيد بوده است