نقش پدربزرگ در ابله

گریم حرفه ای بهنام تشکر در نقش یک پیرمرد لجباز