نحوه برخورد خانواده

نحوه رفتار با افراد معلول و ناتوان

نحوه رفتار با افراد معلول و ناتوان

نحوه رفتار با افراد معلول و ناتوان

Treatment of persons with disabilities