ناخن ها را زیبا و مرتب

راز انگشتان کشیده و دراز

راز انگشتان کشیده!!

راز انگشتان کشیده و دراز

The secret of long fingers and long