می خوام چشمام رو زیا کنم

مژه هایتان را اینطور آرایش کنید زیباتر شوید

آرایش کردن مژه

مژه ها را ۳ مرتبه فر كنید. نزدیك به ریشه ها - وسط مژه ها و نزدیك به ریشه و هر بار فر مژه را برای ۵ ثانیه نگهدارید..