میراندا کر مدل معروف

شیر دادن میراندا کر به فرزندش سروصدا به پا کرد