موهای خیس

طی سالیان نه چندان دراز شیوه حمام کردن

طی سالیان نه چندان دراز شیوه حمام کردن

طی سالیان نه چندان دراز شیوه حمام کردن

not very long way over the years bathingنحوه حالت دادن موهای خیس"به گفته دیوید بایی"

حالت دادن موهای خیس

نحوه حالت دادن موهای خیس"به گفته دیوید بایی"

How the hair is wet, said David AMBERحالت دادن موها به علاوه نکات مهم و طلایی


http://up.golimode.ir/up/golimode/Pictures/LITEMODE_IR/tnv/1388_www.litemode.ir908433.jpg

اساس این پروسه برروی موهای خیس بواسطه شامپو كردن و یا